top of page

מרכזיית הקשר הנסתרת

אפשר לדמות את מערכת הקשר בינינו למרכזייה. מערכת חיבורים בין בני אדם, שלמה ולא משתנה. הבעיה היא, שכרגע, הקשר האינדיבידואלי בין אדם לאדם נקרע. אין בינינו תקשורת. זאת אומרת, לא שהמערכת מקולקלת, אלא שהחיבור התנתק. אני לא שומע מה הוא אומר והוא לא שומע אותי, למרות שאנחנו שייכים לאותה מרכזייה.

גם עכשיו אנחנו נמצאים קשורים באותה מערכת, רק שאנחנו לא מזהים את זה. בגלל שאנחנו מתייחסים אחד לשני בצורה לא נכונה אנחנו מאבדים את הקשר. נמצאים במצב "פלג אאוט", מתנתקים, ונעלמת מאיתנו הרגשת השייכות והחיבור ההדדי. גם בהרגשה שלנו, וגם כפי שמתראה לנו ביחסים בין בני אדם, אנחנו רואים שיש אי הבנה וחוסר בתקשורת נכונה. נסתר מאיתנו איך אנחנו צריכים להתייחס אחד לשני בצורה נכונה, ולא בניצול ושנאה. לכן, אפילו שכולנו מחוברים למרכזייה, אנחנו מרגישים רחוקים זה מזה. "הפלג" של כל אחד מאיתנו מנותק מהמערכת הכללית, ורק אם נחבר אותו בצורה נכונה, נוכל להרגיש ולהכיר את מערכת הקשר האמתית בינינו.

זאת אומרת, צורת הקשר הנכונה בין בני האדם נסתרת מאיתנו, ואת ההסתרה הזאת, איך כן להיות מחוברים, איך לאהוב אחד את השני, את זה אנחנו מחפשים, ומה שמונע מאיתנו לגלות את זה, נקרא האגו שלנו- הרצון שלנו לנצל את הזולת לטובתנו. אם נשתמש בשיטת החיבור, נוכל לנטרל את אותו מכשול ולגלות שיש ביננו קשרים מיוחדים, הסכמה ואחדות. זה מה שמלמדת אותנו חכמת הקבלה.

Comments


הירשמו לקורס בחכמת הקבלה

התחילו את השינוי היום

כתבות אחרונות
bottom of page