top of page

מי שולט על החיים שלך?

אנחנו חיים כבובה על חוט, מופעלים ע"י הרצון לקבל תענוג לעצמנו. רצים אחרי "הפרס" - הרגשת האושר, ובורחים "מהעונש" - הרגשת הסבל. זהו מעגל חיינו כיום - תלות מוחלטת באגו המתוכנת להשיג הרגשת תענוג לעצמי בכל מחיר.

נולדנו כרצון לקבל הנאה לעצמנו, וכל שנראה מחוץ לנו - אנשים, יחסים, מצבים, נצבע בתודעתנו לפי ההרגשה שלנו ברגע נתון. ככה נתפסת לנו המציאות - מה שמורגש לנו כתענוג נחשב יקר, חשוב ובעל מעלה מיוחדת, והפוך. ברגע שההרגשה שלנו מתחלפת - משתנה איתה גם תפיסת המציאות. האוהב מורגש כאוייב, הקרוב לרחוק, החשוב לשולי וחסר משמעות. חיינו אלה מורגשים לנו כרצף של מצבים אקראיים, חסרי יציבות וחסרי פשר. כל זה מביא לכך שקשרים חשובים נפרמים בהחלטה של רגע ומסגרות מתפרקות. אנו רואים סביבנו חיים שלמים הנהרסים בשל התלות בהרגשה, בשל החשבון האגואיסטי שלנו, המחשב תועלת וכדאיות רק לפי הרגשת "מתוק" לעומת "מר".

לעומת מציאות זו, מציעה חכמת הקבלה אלטרנטיבה - חיים רוחניים הפועלים לפי "חשבון חדש" של אמת מול שקר, בהם השכל שולט על הרגש ולא הפוך. בהם ההחלטות מתקבלות ללא תלות באינטרסים וחישובי רווח לעצמי, ללא תלות בהרגשת התענוג הפרטית. במציאות גבוהה זו מתקיימות מערכות יחסים לפי קוד של "ואהבת לרעך כמוך". האדם מרגיש את רצונות הזולת כשלו, והם חשובים לו יותר מקיומו הפרטי. הוא חי בהרגשה של יציבות, קביעות ושמחה אינסופית, בהיותו שותף פעיל בהעברת השפע, האהבה לזולת.

Comments


הירשמו לקורס בחכמת הקבלה

התחילו את השינוי היום

כתבות אחרונות
bottom of page